Konkurs Najpięknieksza Różanka 0

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Regulamin konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA RÓŻANKA”

§ 1. Konkurs

 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest ROSAĆWIK Katarzyna Boras-Ćwik, ul. Dworcowa 37A, 62-001 Chludowo, NIP: 972-017-69-96 zwana dalej Organizatorem.

 2. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do plebiscytu zdjęć ilustrujących rabaty różane fotografii, przedstawiającej najładniejszą aranżację róż ogrodowych.

 3. Autor wybranego zdjęcia otrzyma Nagrodę główną opisaną w § 4. Nagroda.

 4. Przyznane zostaną również tzw. nagrody dodatkowe (drugie i trzecie miejsce), zgodnie z zapisem w § 4. Nagroda.

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie, mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały regulamin konkursu.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora. Nie mogą w nim brać także udziału osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, ani też członkowie rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) osób wskazanych w niniejszym ustępie.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest na łamach strony internetowej organizatora pod adresem www.rosacwik.pl

 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

 3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie fotografii zwanej dalej zdjęciem, która ma ilustrować rabaty z udziałem róż ogrodowych.

 4. Organizator nie narzuca techniki, w której ma zostać wykonana fotografia.

 5. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi zawierać róże ogrodowe.

 6. Jeżeli na zdjęciu występują osoby trzecie, autor fotografii przystępując do Konkursu musi posiadać zgodę tych osób na publiczne wykorzystywanie ich wizerunku.

 7. Osoba przystępująca do konkursu musi być autorem zgłoszonej do konkursu fotografii i posiadać do niej pełne prawa autorskie.

 8. Każdy z uczestników tylko raz może zgłosić się do konkursu wiele zdjęć, ale ma prawo do zdobycia jednej z trzech wymienionych nagród.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który w istotny sposób naruszył niniejszy regulamin. Wykluczenie może nastąpić najpóźniej do chwili wyłonienia zwycięzcy.

 10. Nagrodzeni zostają trzej autorzy zdjęć, których prace zdobędą największą ilość punktów w terminie do 15 października 2014 roku, do godziny 12:00 uzyskają największą liczbę głosów.

 11. Konkurs rozpoczyna się z chwilą opublikowania informacji na stronie www.rosacwik.pl. potrwa do 15 września do godziny 18:00. Konkursowe fotografie można zgłaszać do 15 września. Od następnego dnia tj. 16.09.2014 zostaną one opublikowane na stronie, gdzie będzie można ocenić każde zaprezentowane zdjęcie. W przypadku nadesłania więcej zdjęć przez jednego uczestnika, RosaĆwik zastrzega sobie prawo wyboru, które mają być zamieszczone w arkuszu konkursowym.

 12. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 października na łamach www.rosacwik.pl

§ 4. Nagroda

 1. Nagrodą główną w Konkursie "Najpiękniejsza różanka" jest bon o wartości 500 zł, za zajęcie 2 miejsca bon o wartości 300 zł, a 3 miejsca o wartości 200 zł na dowolnie wybrane z aktualnej oferty sklepu internetowego rosacwik.pl róże ogrodowe.

 2. Przewiduje się jedną nagrodę dla jednego uczestnika. W przypadku, gdyby drugie i/lub trzecie miejsce przypadało innemu zdjęciu tego samego uczestnika, nagrody przechodzą na kolejną osobę, która uzyskała największą ilość punktów za swoje zdjęcie. Uwzględnia się punkty przyznane za dane zdjęcie. Nie są one sumowane za poszczególne zdjęcia tego samego uczestnika.

 3. Informacja o przyznaniu nagrody dodatkowej zostanie umieszczona na stronie Organizatora konkursu wraz z wyróżnioną fotografią.

 4. Ogłoszenie laureatów nagród nastąpi 15 października.

 5. Nagrody nie mogą zostać zamienione na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcy Konkursu nie służy prawo do żądania wypłaty pieniężnej równowartości Nagrody.

 6. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Od przyznanej nagrody laureaci na podstawie w/w przepisów nie odprowadzają podatku dochodowego.

 7. Wysyłka nagród nastąpi do końca października.

 

§ 5. Dane osobowe

 1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Organizator RosaĆwik z siedzibą w Chludowie, ul. Dworcowa 37A

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz wydania Nagrody. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował imiona, nazwiska uczestników Konkursu, a w przypadku zwycięzców także adresy i inne dane niezbędne do realizacji Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Organizatorowi należyte przeprowadzenie Konkursu, w tym w szczególności wydanie zwycięzcy Nagrody. Dane osobowe uczestników Konkursu, którzy nie zostali jego zwycięzcami, nie będą publikowane.

 3. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację swego imienia i nazwiska na stronie www.rosacwik.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.rosacwik.pl.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizowania Konkursu, przy czym nie może to nastąpić w trakcie trwania Konkursu.

 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl